P.H. EMI-TRADE
Edmund Stasiak
Skrytka pocztowa 26
05-080 Izabelin
tel./fax: +48 22 7218792
e-mail: emitrade@emitrade.pl